Wysyłka 24h - 48h - Bezpłatna dostawa od 200 zł

Kartony Fabryka kartonów Kartony klapowe Przekładki tekturowe Kartony na wymiar Kartony do przeprowadzki
0
Koszyk
Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.taniekartony24.pl, zwanym dalej Serwisem, prowadzonym przez Marka Majewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Bartex Marek Majewski wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej pod numerem: PKD 17.21.Z, PD 47.91.Z Siedzibą przedsiębiorstwa jest miasto Pionki, miejscem wykonywania działalności i adresem do doręczeń jest: ul. Polna 30, 26 – 670 Pionki, NIP 8121012271, REGON: 670775498, adres poczty elektronicznej: biuro@taniekartony24.pl, numer telefonu: (+ 48) 607 778 722 (opłata standardowa wg cennika właściwego operatora).
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu, którzy utworzyli w Serwisie konto.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu,
  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu,
  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuję się Klient: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mizilla Firefo w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, zalecana rozdzielczość 1024x768, wyłącznie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Java Script
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie
  za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu: taniekartony24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Informacje o Towarach podane pod adresem serwisu www.taniekartony24.pl,
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II Definicje

Sformułowaniom użytym w niniejszym regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie www.taniekartony24.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodatnie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży w tym sposobu dostawy i płatności; wysyłka kurierem z dostawą w czasie 24 h lub 48 h wg. umowy w firmą kurierską
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu online www.taniekartony24.pl;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konsument - w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu online www.taniekartony24.pl;
 7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.taniekartony24.pl wraz z całą jej funkcjonalnością umożliwiający Klientom nabywanie Towarów na zasadach określonych w Regulaminie;
 8. Sprzedający – Bartex Marek Majewski wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: PKD 17.21.Z, PD 47.91.Z Siedzibą przedsiębiorstwa jest miasto Pionki, miejscem wykonywania działalności i adresem do doręczeń jest ul. Polna 30, 26 – 670 Pionki, NIP 8121012271, REGON: 670775498;
 9. Towar – produkty prezentowane w serwisie internetowym pod adresem: www.taniekartony24.pl;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Markiem Majewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Bartex Marek Majewski, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.taniekartony24.pl;
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2016r., poz. 615 ze zm.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III Zasady korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest rejestracja Klienta. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie danych osobowych oznaczonych przez Sprzedającego jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym, udostępnionym na stronie www.taniekartony24.pl. Ponadto warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści.
 2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu,
  jak również może ograniczyć jego dostęp do zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu,
  a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne
  z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu, dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa
  lub godzące w dobre obyczaje lub w imię Sprzedającego. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę www.taniekartony24.pl, dokonać wyboru Towaru oraz jego wariantu, jeśli to konieczne (koloru, wielkości, rodzaju, innej cechy lub kilku cech jednocześnie).
 2. Dodanie Towarów do koszyka polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) Towaru, wprowadzenie zamawianej ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie –,,Dodaj do koszyka”.
 3. W przypadku gdy zamówiony Towar jest przygotowywany według indywidualnej specyfikacji Klienta, należy podać gabaryty zgodnie z instrukcją.
 4. W przypadku chęci zakupu kolejnego towaru, należy na stronie internetowej nacisnąć przycisk ,,Kontynuuj zakupy” i dodać do koszyka kolejne Towary.
 5. Stan koszyka można sprawdzić klikając przycisk ,,koszyk” widoczny na stronie internetowej Serwisu.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ,,Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Po wybraniu przez Klienta korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych do złożenia Zamówienia danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. 
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest wprowadzenie lub potwierdzenie aktualnych danych osobowych oraz danych niezbędnych do doręczenia przesyłki, a następnie należy nacisnąć przycisk ,,Zamawiam i płacę”
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Ponadto stanowi oświadczenie, iż Klient zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomośc e-mail zatytułowaną ,,Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej
 12. Cena towaru uwidoczniona n astronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatek Vat. O łącznej cenie wraz z podatkiem VAT Towaru będącego przedmiotem Zamówieni, a także o kosztach dostawy oraz innych kosztach (np. opłaty celne), a gdy nie można ustalić ich wysokości – obowiązku ich uiszczenia, Klient informowany jest na stronie Serwisu w trakcie składania Zamówienia.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień́, w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają̨ skontaktowanie się̨ z Klientem. Zamówienie nieopłaconew terminia 7 dni od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę̨ i umowę̨ uważa się̨ za niezawartą.

V Odbiór, dostawa, płatność

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona terytorialnie i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej:
  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310 
 2. Sprzedający dostarcza Towar za pośrednictwem:
  Firmy kurierskiej Poczty Polskiej oraz Inpost.
  Tabela kosztów doręczenia przesyłki znajduję się w zakładce: Dostawa
 3. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wagi przesyłki.
 4. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi: do 48 h w zależności od rodzaju zamówionego towaru.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Towaru, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 7. Aktualne sposoby płatności są określone w niniejszym Regulaminie oraz podczas składania Zamówienia.
 8. Serwis umożliwia płatność przelewem na rachunek bankowy (przedpłata) lub kartą kredytową.
 9. Płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu tpay.com
 10. Obsługę̨ płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi: tpay.com Krajowy integrator płatności spółka akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi
  na podany adres e – mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

VI Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta – Konsument może odstąpić́ bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość́ ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Towaru, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Towar jest przygotowywany według indywidulanej specyfikacji (np. gabarytów, loga) Klienta będącego konsumentem.
 3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Towar znajduje się̨ w stanie niezmienionym, a Towar nie posiada oznak używania.
 4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać́ Towar na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w rozdziale Postanowienia Ogólne niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Towaru przez Klienta będącego konsumentem do Sprzedawcy nie są zwracane.
 7. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki Towaru, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracany Towar, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.
 8. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w Postanowieniach ogólnych niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@taniekartony24.pl
 9. W przypadku odstąpienia od umowy droą elektroniczną w tytule maila należy wpisać ,,ZWRTOT”.
 10. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

VII Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu towaru bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Towar zawiera wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksie Cywilnym. Strony mogą̨ odpowiedzialność́ z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączy
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
 4. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić́ w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w Postanowieniach ogólnych niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@taniekartony24.pl.
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule e – maila należy wpisać́ „REKLAMACJA”.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się, aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę̨ usunie. Powyższe terminy nie uwzględniają czasu doręczenia przesyłki.
 10. Ograniczenie wskazane w powyższym punkcie nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już̇ wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę̨ albo Sprzedawca nie uczynił zadoś
 11. obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub dokonał usunięcia wady.
 12. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
 13. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.
 14. Konsument może składać́ reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.
 15. W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym, a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 16. Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu m.in.:
  a) utraty właściwości lub pogorszenia jakości towaru w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania towaru przez Kupującego w niewłaściwych warunkach,
  b) różnic we właściwościach towaru nowego i używanego (częściowo zużytego),
  c) skutków użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.

VIII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach
  w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
  a) adres korespondencyjny: Bartex Marek Majewski, ul. Polna 30, 26 – 670 Pionki,
  b) adres poczty elektronicznej: sklep@taniekartony24.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

IX Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega
  ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

X Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym według miejsca zamieszkania pozwanego, według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem, według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem, a Sprzedającym, Klient ma prawo
  skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową, ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e – mail: porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) każdy Konsument jest uprawniony do rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 7. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 8. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

Materiały do pakowania

Pudła tekturowe

Tektura budowlana
Specjalista ds. obsługi klienta

+48 607 778 722
+48 667 713 007

Producent opakowań tekturowych Pionki
Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas
sklep@taniekartony24.pl

Kartony Pionki
Siedziba firmy

Ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki

Copyright ©TANIE KARTONY 24Projekt i wykonanie  Fabryka kartonów Pionki WGB-Group


Tektura budowlana Pionki

99,4% kupujących poleciło taniekartony24

Wszystkich ocen: 976

Zgodność z opisem:

5/5Fabryka kartonów

Obsługa kupującego:

5/5Fabryka kartonów

Pobierz Katalog